Obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Nisou č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

()

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou se na svém zasedání dne 25.11.2021 usnesením Č. 8/32/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Obec Stráž nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad.1§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
Článek 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
 1. Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.2§10j zákona o místních poplatcích
 2. Poplatníkem poplatku je3§ 10i zákona o místních poplatcích
  1. fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
  2. vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
 3. Plátcem poplatku je4§ 10n odst. 1 zákona o místních poplatcích
  1. společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
  2. vlastník nemovité věci v ostatních případech.
 4. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.5§ 10n odst. 2 zákona o místních poplatcích
 5. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6§ 10p zákona o místních poplatcích
Článek 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

Článek 4
Ohlašovací povinnost
 1. Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 30 dnů.
 2. V ohlášení plátce poplatku uvede8§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
 3. Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.9§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.10§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.11§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
 6. Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.12Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.
Článek 5
Základ poplatku13§ 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
 1. Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.
 2. Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je
  1. podíl objednané kapacity soustřed’ovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo
  2. kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Článek 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 0,60 Kč za I.

Článek 7
Výpočet poplatku14§ 10m ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
 1. Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci
  1. měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
  2. neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.
 2. Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.
Článek 8
Splatnost poplatku
 1. Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku. V případě vzniku poplatkové povinnosti v období po 30.6. do 31.12. odvede plátce poplatku vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 2. Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1 poplatník.15Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.
Článek 9
Navýšení poplatku
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.16§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 2. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.17§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 3. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.18§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Článek 10
Společná ustanovení
 1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.19§ 10q zákona o místních poplatcích
 2. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.20§ 10r zákona o místních poplatcích
Článek 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

3 Comments

 1. Tady je potřeba přidat informaci, že nově je možné mít nádobu 60l se svozem 1x měsíčně (468Kč / rok) nebo 2x měsíčně (936Kč / rok), což je právě ta úspora pro ty z nás, kdo nepotřebují 120l nádobu, která byla doposud nejmenší možnou nádobou ve Stráži.

 2. Napadla me jedna dulezita vec:
  Pocita se se zvysenim frekvence vyvozu nadob s tridenym odpadem?
  Jiz nyni jsou nadoby (predne na plast s papir) v ul. V Kopeckach a U Kina casto preplnene a da se predpokladat, ze vzhledem k nove pojatemu systemu plateb za svoz komunalniho odpadu budou obyvatele Straze motivovani tridit jeste vice nez doposud.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*