Obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Nisou č. 1/2020, o místním poplatku ze psů

()

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou se na svém zasedání dne 27. února 2020
usnesením č. 9/15/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Obec Stráž nad Nisou zavádí touto vyhláškou místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad.1§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 3. Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti.
Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Stráž nad Nisou (dále jen „poplatník“).
 2. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.2§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
 3. Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje
  • a, přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
  • b, ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
   • i. kterému byl povolen trvalý pobyt,
   • ii. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
   • iii. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
   • iv. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
Článek 3
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.3§ 2 odst. 2, věta druhá zákona o místních poplatcích

Článek 4
Ohlášení
 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení vzniku své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě je povinen podat ohlášení o zániku poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost podat ohlášení má i osoba, která je osvobozena.
 3. V podání ohlášení poplatník uvede:4§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  • b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
  • c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména: stáří psa, počet psů jednoho držitele, skutečnosti zakládající vznik nároku na osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.5§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.6§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
 6. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.7§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
Článek 5
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  • a) za prvního psa držitele přihlášeného nebo se sídlem v rodinném domě, ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nebo u občana s trvalým pobytem v sídle ohlašovny 300,- Kč
  • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele přihlášeného nebo se sídlem v rodinném domě, ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nebo u občana s trvalým pobytem v sídle ohlašovny 600,- Kč
  • c) za prvního psa držitele přihlášeného nebo se sídlem mimo prostory uvedené v písm. a) 500,- Kč
  • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele přihlášeného nebo se sídlem mimo prostory uvedené v písm. b) 1 000,- Kč
  • e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč
  • f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 300,- Kč
 2. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
 3. Poplatek platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 2 tohoto článku.8§ 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích
Článek 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
 2. Vnikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Článek 7
Navýšení poplatku
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Článek 8
Přechodné a zrušovací ustanovení
 1. Poplatkové povinnosti do nabytí účinnosti vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 28. listopadu 2019.
Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*