Obecně závazná vyhláška č.1/2006

()

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Nisou č. I/2001 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Stráž nad Nisou, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou schválilo na svém zasedání dne 1. června 2006 usnesením č. 5 /2006, podle S 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), S 10 pism, d) a S 84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, 1. změnu územního plánu obce Stráž nad Nisou a vymezeni její závazné Části touto obecné závaznou vyhláškou.

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 112001 0 vyhlášení závazné části územního plánu obce Stráž nad Nisou, ve zněni pozdějších předpisů, se mění takto:

 1. Článek 1 odst. 1 zní: Obecné závazná vyhláška vyhlašuje závaznou Část územního plánu obce Stráž nad Nisou, schváleného Zastupitelstvem obce Stráž nad Nisou dne 25, 10.2001, upraveného l. změnou územního plánu obce Stráž nad Nisou, schválenou Zastupitelstvem obce Stráž nad Nisou dne 8.6.2006. Ostatní části územní plánu obce Stráž nad Nisou jsou směrné – o jejich úpravě rozhoduje obec podle ustanoveni $ 31, odst. 3 stavebního zákona,“
 2. Článek 9 zní: „Schválený územní plán obce Stráž nad Nisou, včetně schválené l. změny územního plánu, je uložen na:
  • Obecním úřadě Stráž nad Nisou
  • Stavebním úřadě Magistrátu města Liberec
  • Krajském úřadě Libereckého kraje
 3. Článek 14 odst. 1 přílohy k OZV č.1/2001 – Závazné regulativy – zni:„Dokumentace územního plánu obce Stráž nad Nisou je uložena na Obecním úřadě Stráž nad Nisou, Stavebním úřadě Magistrátu města Liberec a na Krajském úřadě Libereckého kraje.
 1. Funkční regulativy uvedené v Příloze č.1 Podmínky využiti funkčních ploch (str.5 Regulativů územního rozvoje platného ÚPO) jsou dle požadavku projednáni Zadáni doplněny tak, aby pro nové navrženou plochu odpovídaly regulativům platného ÚPO města Liberec.
  Navržená plocha, odpovídající dle legendy Hlavního výkresu plochám pro výrobu, výrobní služby a skladováni je zařazena dle výše uvedených regulativů do funkčního využití g) Plochy pro výrobu, výrobní služby a skladováni, které dle platného ÚPO města Liberec odpovídá funkčnímu využiti s následující charakteristikou: Plochy průmyslové výroby (VP)
  1. Plochy průmyslové výroby jsou území pracovních aktivit, určená pro umístění průmyslových staveb a skladů s doprovodnými činnostmi.
  2. Zvláštním případem ploch průmyslové výroby jsou průmyslové zóny pro než se vyhláškou nebo jiným dokumentem stanovuje zvláštní režim, zpravidla režim areálu.
  3. Určujícím typem zástavby jsou Výrobní haly tovární povahy a skladovací haly,
  4. V plochách průmyslové výroby jsou přípustné stavby občanské vybavenosti převážně místního, případně městského významu.
  5. Od ploch pro bydlení budou plochy pracovních aktivit odděleny účinným pásem ochranné zeleně. Podmínky účinnosti určí svým stanoviskem příslušný dotčený správní úřad ochrany Životního prostředí.


 1. Schválená koncepce dopravy platného ÚPO Stráž nad Nisou popsaná v článku 8 Uspořádáni dopravy (str.2-3 Regulativů územního rozvoje platného ÚPO) je v bode 2. upravena následujícím způsobem:
  1. Základní systém silnic spočívá na zkapacitnění silnice I/35 (R35) na čtyřpruh, návrhu nové trasy silnice I/13 Liberec — Frýdlant a návrhu dopravního napojeni zóny Růžodol I, — Sever na území sousedního města Liberec od křižovatky Svárov sběrnou komunikací v trase rezervní obchvatové komunikace pod Ještědem.
 2. Výčet veřejné prospěšných staveb uvedený v Příloze č.3 Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav (str. 12 Regulativů územního rozvoje platného UPO) a ve výkresu č. 14 Veřejné prospěšné stavby a asanační úpravy se v l. změně ÚPO Stráž nad Nisou upravuje následovné:
  1. Technické vybaveni
   Doplňuje se:
   Zl vrchnih0 vedeni VN 35 kV
   Zl/l/8ptipojka STL plynovodu k zóně Růžodol l. – Sever (částečné na území města Liberec)
  2. Plochy pro dopravu
   Zl/lV4 odbočeni komunikace ve Svárové s trasou pod Ještědem – úprava
   Doplňuje se:
   Zl/lV14 připojení zóny Růžodol l. – Sever
   Součásti platného ÚPO Stráž nad Nisou je samostatný výkres VPS, který je rovněž 1 změnou ÚPO dotčen doplněním zákresu nově navržených VPS Zl/I/7, Z1/I/8 a Z1/II/14 a upravené stávající VPS Z1/II/4.
Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1 .července 2006

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*