Zprávy z „radnice“

()

Vážení spoluobčané,
máme za sebou dva měsíce nového roku a do rukou se vám dostává první letošní vydání Strážského občasníku. Dalo by se říci, že po tolika letech už to není nic nového. A přeci…

Právě před rokem jsem v těchto řádcích děkovala zakladateli a šéfredaktorovi v jedné osobě, panu Ivanu Zajícovi. Po pětadvaceti letech činnosti a stovce pěkně sestavených čísel Občasníku, jsem nebrala jeho avizovaný konec vydavatelské kariéry vážně. On však své rozhodnutí dodržel. Na začátku nového roku, po velmi úspěšné a odpovědnou prací naplněné době, žezlo šéfredaktora našeho oblíbeného tisku předal do rukou své nástupkyně – paní Jindřišce Trčálkové.

Věřím, že vybral dobře a bude tak navázáno na léty prověřenou tradici, za kterou bych ještě jednou velice ráda jménem celé obce Straž nad Nisou panu Ivanu Zajícovi poděkovala. Těším se, že bude Strážský občasník přinášet i nadále zajímavé příspěvky a informace o životě v naší obci, tak jak jsme byli zvyklí doposud.

Na co si však většina z nás nerada zvyká a nechce přijmout za své, jsou omezení, která nás již téměř rok pronásledují. Nejčastější přání do roku 2021 bylo zdraví, klid a pohoda, ale ještě víc si lidé přáli vrátit se k normálnímu životu. Bohužel, zatím se tak nedaří. Nejvyšší počet 43 infikovaných v naší obci z konce října sice klesl k poslednímu listopadu na pouhých 8 osob, ale v průběhu prosince, ledna a února opět vystoupal. Postupně se usadil na průměrném denním počtu 40 infikovaných. Nezbývá než přát si, aby ti, u kterých se nákaza potvrdí, měli jen lehký průběh bez následků. Pak můžeme doufat, že s příchodem jara začne počet infikovaných opět klesat.

Naději na změnu přináší i začátek očkování zatím nejrizikovější skupiny, tedy seniorů nad 80 let. Těm byla ze strany obecního úřadu nabídnuta pomoc při registraci k očkování. V případě potřeby, kdy nemají jinou možnost, i doprava na samotné očkování. Dále je od 18. 2. 2021 pro všechny seniory nad 65 let na obecním úřadě připraven k bezplatnému vyzvednutí balíček deseti respirátorů. Kde, kdy a co je potřebné k vyzvednutí je podrobně popsáno v přiloženém letáku. Pokud si sami nemůžete respirátory vyzvednout, požádejte, prosím, své blízké, sousedy či známé a využijte nabídnuté respirátory k ochraně svého zdraví.

Informační okénko s termíny sportovních, kulturních a společenských akcí tradičně pořádaných obcí Straž nad Nisou zůstává vzhledem ke stále přetrvávajícímu nouzovému stavu a nejasnému vývoji rozvolňování prázdné. Obec zůstává opuštěná a tichá i kvůli tomu, že děti nechodí do školy. Nepobíhají přes náměstí a nepokřikují na hřišti. Moc mě mrzí, že se nemůžeme společně scházet. Setkání a rozhovory s našimi spoluobčany nám chybí. Všichni ale věříme, že zase bude lépe.

Závěrem nám všem společně přeji, aby nadcházející období jara a pak i velikonočních svátků bylo opět veselé, zdravé a šťastné tak, jak nám bylo obvyklé v dobách minulých.

Daniela Kysilková, starostka

Změna v poplatcích za komunální odpad od roku 2O22

Zřejmě jste zaznamenali, že se v uplynulém roce řešila změna zákona o odpadech. Zákon č, 541/2020 Sb., o odpadech byl nečekaně vyhlášen ve sbírce zákonů ještě koncem loňského roku s platností od 1.1. 2021, V návaznosti na něj byly schváleny či změněny i další zákony, které s ním souvisejí. Pro nás je důležitá především změna zákona o místních poplatcích obsažená v zákoně č. 543/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech.

V novém zákoně je zakotvené přechodné ustanovení, kdy obec může letošní rok 2021 dokončit se stávajícím smluvním systémem. Novela totiž zcela zruší náš zavedený systém úhrady za nakládání s komunálním odpadem na základě smlouvy s občany a zavádí dva nové způsoby.

  1. Prvním způsobem je zavedení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kdy výše poplatku činí až 1 2OO,- Kč za kalendářní rok za každou fyzickou osobu přihlášenou v obci. Pokud není v nemovitosti zahrnující byt, RD nebo stavbu pro rodinnou rekreaci přihlášená žádná fyzická osoba, je poplatníkem vlastník nemovité věci. Tento způsob je víceméně podobný ještě letos platnému místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy se platí jednotná částka „na hlavu“. Systém je v současné době zaveden například v Liberci či Chrastavě a není vázán na skutečnou produkci odpadu v domácnostech.
  2. Druhý způsob se nazývá poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Obec si musí zvolit zda základ poplatku bude vycházet ze skutečné hmotnosti komunálního odpadu, skutečného objemu či kapacity sběrných prostředků. Skutečnou hmotnost nebo objem komunálního odpadu však není jednoduché určit. Současná svozová firma nedisponuje vážícím zařízením na vozidlech, a proto nelze hmotnost odpadů z jednotlivých nádob zvážit a ani určit objem. Poplatníkem je v tomto případě fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště. Pokud nikdo takový není, je poplatníkem vlastník nemovitosti. V případě zavedení tohoto poplatku, kdy základ bude vycházet z kapacity sběrných prostředků se poplatek vypočte takto: kapacita maximálně 60 litrů na poplatníka měsíčně a sazba 1,- Kč za litr. To je nejvýše 60,- Kč na poplatníka měsíčně. Částka se pak vynásobí počtem osob s bydlištěm v nemovitosti a počtem měsíců v roce. Tento způsob je konstruován tak, aby zachycoval skutečnou produkci odpadu a trochu se podobá našemu současnému systému.

Vedení obce zatím neprojednalo a není tak rozhodnuto, ke kterému poplatku se přikloní. V příštích měsících se podrobněji seznámíme s novelou zákona a nastudujeme pro i proti obou systémů. V následujícím čísle Strážského občasníku by již mohlo být uveřejněno konečné rozhodnutí.

Jisté je tedy pouze to, že platnost stávajícího systému obce skončí k 31.12. 2021. Tím skončí i platnost smluv uzavřených s občany a začátkem příštího roku bude nutné podat ohlášení k poplatku za komunální odpad zde, na obecním úřadě.

Termín jarního svozu odpadů

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se letos na jaře uskuteční v sobotu 8. 5. 2021 na obvyklých místech. Oznámení bude cca měsíc před termínem uveřejněno prostřednictvím webových stránek obce, aplikace Mobilní rozhlas a také vývěsek.

Tereza Tluková

Investice do majetku obce, aneb co se povedlo a co nás ještě čeká

Nejprve bych se ráda králce ohlédla za uplynulým rokem, Jeho investice z větší části patřily dětem, budoucnosti naší obce.

Již téměř rok a půl slouží nejmenším stražákům nová třída „Sluníčka“ mateřské školy. Ta vznikla vestavbou do podkroví objektu bytového domu č. 161 v Majerově ulici. V přilehlé zahradě bylo vybudováno a vybaveno altánem a hracími prvky nové dětské hřiště. Na příjezdové komunikaci se zpevnila plocha, čímž vznikla nová parkovací místa, Vše pak bylo doplněno o zastřešené místo na separované odpady. Jen pár desítek metrů odtud, pod zahradou školní družiny, si mohou starší děti i dospěláci protáhnout svá těla na workoutovém hřišti.

Sportovní vyžití pro celou rodinu nabízí i areál za obecním domem, se zcela novým povrchem víceúčelového hřiště. Přilehlá zahradní plocha, určená především pro malé občánky, byla doplněna o nové herní prvky. Ty původní byly zrekonstruovány. Nový vzhled i vybavení dostala také odpočinková zóna pro předškoláky i školáky v parku vedle sběrného místa v ulici V Kopečkách. Všechna tato místa jsou podle počasí denně k dispozici a řídí se provozním řádem, který je zde také umístěn.

Poslední velkou investicí týkající se dětí, byla půdní vestavba v hlavní budově základní školy. Zde byly vybudovány menší učebny pro výuku cizích jazyků a výpočetní techniky.

Toto bylo malé zhodnocení nedávné minulosti. Nyní nás čeká pracovní budoucnost i často zmiňované téma neutěšeného stavu:
Lávka v Myslbekově ulici.
Již koncem loňského roku byla poptána a následně objednána mostní prohlídka lávky nad železnicí. Podle slov zástupce projekční společnosti by měl být posudek zpracován v závislosti na povětrnostních podmínkách nejpozději do konce března. V průběhu následujících měsíců bude vypracována projektová dokumentace (opravy či výměny lávky) a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Poté začne samotná realizace díla. Finanční prostředky byly v rámci rozpočtu na rok 2021 již schváleny. Můžeme se tak těšit na bezpečnou procházku po nové lávce.
Kdy? Do konce roku nejpozději.

Zuzana Vojtíšková

,,Staré věci prý mají své kouzlo..,“

Není ovšem jisté, zda se uvedené může zcela aplikovat i na stávající úroveň obecního bytového fondu. Jsme si plně vědomi nutnosti postupné rekonstrukce všech obecních bytů i domů. V této souvislosti je nutné připomenout, že v průběhu dvou uplynulých let byla už provedena kompletní rekonstrukce tří bytových jednotek a jednoho nebytového prostoru. V ulici Voskovcova č.p. 314 byl zrekonstruován celý dům, včetně nového topení a hydroizolace. Dovybaveny jsou prostory na hygienu, prádelna, nebo kuchyňské linky.

V současné době probíhají kroky realizované projektovou kanceláří, vedoucí k zaměření aktuálního stavu nemovitostí v majetku obce (společné prostory nebytové prostory a bytové jednotky). Ve fázi příprav projektové dokumentace je rekonstrukce pěti uvolněných bytových jednotek. Na základě průzkumu stávajícího stavu objektů ve vlastnictví obce, zvažujeme možnosti související s návrhem a realizací dalších oprav např. nové fasády domů.
V návaznosti na nezbytnost realizace kompletní výměny hlavních technických rozvodů (vody a kanalizace) ve všech nemovitostech a za současného požadavku na odizolování objektů proti spodní vodě je prvořadým úkolem snaha o získání finančních prostředků z příslušných dotačních titulů. Uskutečnění těchto prací bude jistě finančně náročnější, než běžná údržba.
Revitalizací obecního bytového fondu se snažíme o zajištění a následné zachování jeho optimálního stavu v určitých standardech tak, aby v této oblasti nevznikl skrytý dluh do budoucna. Cílem a prioritou naší snahy je především modernizace a zlepšení kvality bydlení v obecních bytech tak, jak to předpokládají současné trendy a nároky našich spoluobčanů.

Miluše Hnyková, samostatný referent

Zasloužilý hasič Antonín Zmítko

Začátkem tohoto roku nás navždy opustil dlouholetý starosta Sboru dobrovolných hasičů ve Stráži nad Nisou. Zasloužilý hasič a kamarád, pan Antonín Zmítko.

Členem hasičského sboru byl od roku 1973. Přes dvacet let pracoval jako vedoucí mládeže. Stal se spoluzakladatelem celoroční činnosti dorostu, která funguje dodnes. Byl dlouholetým rozhodčím požárního sportu.

Od roku 1979 vystupoval zodpovědně a obětavě ve funkci starosty SDH Straž nad Nisou. Za těch 40 let jsme se pod jeho vedením prosadili mezi nejúspěšnější sbory okresu Liberec. Ve výjezdovém požárním družstvu byl ,,Tonda“ zařazen na místo velitele družstva.

Za celoživotní činnost mezi hasiči obdržel titul „zasloužilý hasič“ a „Čestný starosta sboru“.
Děkujeme za jeho oddanou práci hasiče.
Čest jeho památce.

Milí spoluobčané.
Předkládám malé ohlédnutí za hasičským rokem 2020, při kterém jsme se nemohli kvůli koronavirové epidemii potkávat na oblíbených akcích pořádaných naší obcí. Zato jste nás jistě slyšeli, vždyť nám byl 51kát vyhlášen požární poplach. Při těchto výjezdech jsme řešili 59 mimořádných událostí.

15x požár, 23x to byl planý poplach, kdy musíme být v pohotovosti stejně jako při jasném výjezdu, 7x technická pomoc, 10x pomoc při monitoringu obce. Dále jsme zasahovali při úniku ropných produktů, silničních nehodách a dokonce u nehody letecké. Za mimořádnou událost lze považovat rozvoz materiálu k zabezpečení akcí proti nemoci Covid-19.

Z finančního zabezpečení zřizovatelem – obcí Straž nad Nisou, z dotací Libereckého kraje a Nadace Agrofert bylo jednotce zakoupeno nové vybavení pro členy výjezdového družstva. 15 nových zásahových přileb Rosenbauer Heros Titan a dokončena byla obměna kompletních zásahových obleků Deva – Tyger plus. Toto vybavení je velmi důležité, neboť je využíváno zejména při řešení mimořádných událostí, kterých se jednotka SDH účastní v rámci operačního řízeni. V obnově vybavení budeme pokračovat i v letošním roce a to například nákupem nové zásahové obuvi.

Aby byla připravena k rychlému použití svěřená technika (CAS 20 Tatra, DA8 lveco, motorové pily a ostatní agregáty), museli hasiči odpracovat 660 hodin. Dalších 705 hodin věnovali údržbě, úklidu a modernizaci prostor požární zbrojnice.

Děkujeme vedení obce za stálé financování jednotky SDH Straž nad Nisou, ale i za mimořádnou dotaci pro náš sbor.

Děkujeme sponzorům. Bez jejich pomoci si nedovedeme představit náš provoz i činnost pro naše spoluobčany. Jsou to firmy MIBAG sanace s. r. o., KOHOUT HASIČSKÝ SERVIS s. r. o., J+J HAZI a AUTO KELLY.

Osobně bych chtěl poděkovat všem našim členům za jejich obětavou práci jak ve sboru dobrovolných hasičů, tak i členům výjezdového družstva za práci při výjezdech a školeních.

Jestli se vám líbí práce a pomoc hasičů, zveme občany – muže, ženy, mládež i děti – přijďte mezi nás, rozšířit naše řady a staňte se dobrovolným hasičem. Je to nejen prospěšná a zajímavá činnost, ale je tu i veselo a dobrá pohoda.

Bohdan Kvapil, starosta a velitel SDH straž nad Nisou

Poděkování panu I. Zajícovi

Pan Ivan Zajíc byl zakladatelem a po 25 let redaktorem Strážského občasníku. Každého čtvrt roku vyšlo nové číslo, kde jsme se dozvěděli o dění v obci, o činnosti strážských organizací a spolků, o jubileích našich nejstarších spoluobčanů, o nově narozených strážských občáncích nebo o historických událostech a osobnostech spjatých s naší obcí. Pan Ivan Zajíc periodikum nejen redigoval, ale přispíval do něj i vlastními články, stejně jako další dlouholetí přispěvatelé jako J. Bláha, L. Kubíková, M. Drägr, O. Fábera, B. Nádhera, J. Zvolánková a další.

S počátkem nového roku, roku 2021 , pan Ivan Zajíc svou roli vydavatele Strážského občasníku ukončil. Ráda bych na jeho práci navázala a věřím, že s jeho pomocí se nám všem podaří pokračovat v propagaci života a dění, zajímavostí či historických milníků naší obce. Chtěla bych mu jménem obce a všech čtenářů za jeho prospěšnou a záslužnou činnost poděkovat a věřím, že zůstane i nadále cenným přispěvatelem Strážského občasníku.

Protože mě působení pana Ivana Zajíce jako redaktora Strážského občasníku zajímalo, připravila jsem si pár otázek, které by jeho činnost dokreslily a přiblížily čtenářům.

Jak Vás napadla myšlenka vydávat občasník?

Nechal jsem se inspirovat jinými obcemi, protože se mi zdálo, že občané jsou málo informováni o dění v obci. Na veřejná zasedání chodilo minimum občanů a zápisy ze schůzí, které byly pravidelně vyvěšovány v obecních vitrínách téměř nikdo nečetl. Tak jsem si řekl, že když se informace podají touto formou a k tomu se přidá nějaká zajímavost, tak to třeba udělá dobrou službu ve vztahu obec – občan.

Dvacet pět let je dlouhá doba, Změnilo se za tu dobu něco při zpracovávání textů v občasníku?

Změnilo se mnoho. V začátcích jsem dostával příspěvky psané na psacím stroji, nebo jenom ručně. Ty jsem doma přepisoval na psacím stroji a poté odnesl štůsek papírů do tiskárny. K tomu ještě papírové fotografie. V dohodnutém termínu jsem si vyzvedl předběžnou podobu občasníku a provedl jsem korektury. Velkou pomoc mi v začátcích poskytla paní A. Bašová, která mi s korekturami pomáhala. Zato jí patří velký dík. Potom už jsem jenom čekal na signál, že je občasník hotov. Následovalo už jen roznesení na poštu, do trafiky, do archivu, do knihovny atd.

Dnes se příspěvky pošlou mailem, fotografie též a do tiskárny se jenom odnese flash disk s texty a fotografiemi a už to frčí. Z tiskárny poté pošlou mailem předběžnou podobu občasníku a provedou se korektury Po vytištění už jenom zbývá předat občasník občanům.

Nám čtenářům přinesl občasník zajímavé články, upozornil nás na akce, seznámil s obecními spolky, přiblížil nám jejich činnost atd. Co přinesla práce na občasníku Vám samotnému?

Abych pravdu řekl, tak vždy před uzávěrkou a někdy i po ní to byl trochu stres a starosti. Toto vše bylo vyváženo většinou radostí, když se občasník povedl. Velkou radost mi třeba způsobil jeden čtenář z Liberce, když si na obecním úřadě stěžoval, že občasník ještě není v liberecké knihovně. Poté jsem se s tímto pánem seznámil a on byl tak laskav, že mi zapůjčil obraz zajateckého tábora v Růžodole, který se mi poté hodil k článku o tomto táboře. Dále mě též potěšilo, když jsem požádal o příspěvek do občasníku předsedu senátu ČR pana MUDr. Přemysla Sobotku a on příspěvek zaslal. Také mé žádosti vyhověl i europoslanec pan Edvard Kožušník, který před lety navštívil naší obec. Potěší též ohlas čtenářů z jiných měst. Tak to jsou takové malé radosti, které přinášelo vydávání občasníku.

Při zpracování textů jste se jistě dozvěděl spoustu nových a pozoruhodných informací, které z nich považujete za nejcennější nebo nejdůležitější?

Nejcennější informace mi poskytla paní učitelka L. Kubíková, která přeložila z němčiny kroniku Alt Habendofu. Za tuto její mravenčí práci jí patří velký dík. Člověk musí obdivovat tehdejší společenský život v obci, jaké významné osobnosti naši obec navštívily a množství spolků, které se staraly o zkrášlování obce. Na závěr děkuji všem, kteří mi byli nápomocni při vydávání občasníku.

Mgr. J. Trčálková, ředitelka školy

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku to ohodnoťte!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Jak jste považovali tento příspěvek za užitečný ...

Sledujte nás na sociálních médiích!

Je nám líto, že tento příspěvek pro vás nebyl užitečný!

Pojďme vylepšit tento příspěvek!

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*